Stel je voor; Een 360 Graden kontrakt. Wat nu ?

360 Graden kontraktdeal. Wat houdt het in?

“The New Deal” onder de artiestenkontrakten en platendeals.

Het 360°-contract lijkt de nieuwe standaard te worden in het muzieklandschap. Maar wat houdt het precies in? (Independent) platenfirma’s en muziek-uitgevers; zoals UNICORN-MEDIA komen met de platenverkoop alleen niet meer uit de kosten. Onder meer door het internet heeft de platenverkoop het laatste decennium immers een duikvlucht genomen. Om er zeker van te zijn dat hun investeringen iets opbrengen, zijn verschillende labels hun taken-pakket beginnen diversifiëren. Het wordt dan ook langzaamaan een trend om artiesten en groepen all-in-one contracten aan te bieden waarbij één en dezelfde persoon of kantoor zowel het management, de boekingen, de publishing en de taken van een platenfirma voor zich neemt. De artiest wordt op die manier volledig ‘omringd’, vandaar de term ‘360°-model’.

Een 360°-contract heeft bepaalde voordelen. Als zowel boekingen, management en platenfirma in hetzelfde huis zijn ondergebracht, dat kan je heel kort op de bal spelen. Cd-release, promo en concerten kunnen zonder enig probleem perfect op elkaar worden afgestemd. Een bijkomend voordeel is dat er voor de artiest, c.q.groep slechts één aanspreekpunt is. Hierdoor sluit je communicatieproblemen vrijwel uit. Het is een van de taken van de manager van de platenfirma om de boekingsagent te motiveren om meer optredens en concerten te zoeken, etc. De manager is de tussenpersoon tussen de artiest /groep en de zakelijke partners (publisher, boeker,..). Als al deze functies verenigd zijn in één persoon of organisatie, dan ontstaat er belangenvermen-ging. De artiest en publisher zijn er eventueel om de controlefunctie van de manager uit te oefenen. Het 360°-model kan fantastisch zijn als je een contract tekent bij iemand die zeer goed en betrouwbaar werk voor je levert.

Wat is een 360 graden deal?

De inkomsten uit alleen plaatverkoop of auteursrechten zijn niet altijd voldoende om de investeringen in de bekendheid van een artiest terug te verdienen. Vandaar dat er vaak contracten worden afgesloten waarbij de investeerder zijn inbreng terugverdient over alle verschillende bronnen van inkomsten die een artiest heeft. Dergelijke contracten worden 360 graden deals genoemd omdat ze alle facetten van het vak omvatten: de exploitatie van de muziek-opnamen, maar ook de inkomsten uit optredens, auteursrechten, sponsoring, reclame, merchandise, enzovoorts. In hoeverre dat redelijk en zinvol is, verschilt per geval. Dat is iets wat je met een gespecialiseerde jurist of met Cees Vermeulen Windsant kan bespreken en waar je vervolgens over in onderhandeling gaat. Bij een 360 graden deal wordt ook het management een taak van de financier. Dat heeft als voordeel dat alle strategische beslissingen rond een artiest op één plek worden genomen en goed met elkaar samenhangen. Nadeel is dat de taak van de manager om alle partijen te motiveren en controleren ook in dezelfde hand terecht komt. Een conflict rond één aspect van je artiestenbestaan (bv. de boekingen) kan zo meteen vérstrekkende gevolgen hebben. In een 360 graden-deal ga je een heel uitgebreide overdracht van rechten aan. Je moet jezelf de vraag stellen of Unicorn-Media, in de praktijk vaak die ene gemachtigde persoon, wel voor alle aspecten de best gekwalificeerde is. Als het voorstel om een 360 graden deal aan te gaan louter is gericht op het indammen van het risico van de financiering, kun je ook voorstellen zelf mee te investeren in de opnamekosten of een licentiedeal aan te gaan in plaats van een artiestenovereenkomst.Dit laatste is voor de artiesten van nu niet weggelegd omdat er nagenoeg geen inkomsten zijn, hoofdzakelijk omdat er geen voldoende optredens e.d. zijn. Er komen immers pas optredens als er voldoende exposure is met cd’s en videoclips.

Optreedcontract De afspraken rondom een optreden leg je vast in een optreedcontract. Zo’n contract maak je in tweevoud en wordt zowel door de organisator als de vertegenwoordiger van de muzikanten ondertekend. Het is gebruikelijk dat de artiesten het contract opstellen. Hierin staan onder meer:de datum van het optreden / het adres van de locatie / de contactgegevens / de hoogte van de gage / het moment en de manier van uitbetaling / wie er zorgt voor een PA / wie er zorgt voor publiciteits-materiaal. Als er gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking die niet door de artiesten of muzikanten zelf wordt meegebracht, dan moeten daarover technische en financiele afspraken worden gemaakt. Deze worden opgenomen in een bijlage bij het contract, de rider genaamd. Belangrijk onderdeel daarvan is het stage-plan bij o.a. Bands, het overzicht van de gebruikte instrumenten en versterkers en de opstelling ervan op het podium. Het is handig samen met het optreedcontract meteen een volledig ondertekende gageverklaring plus de fotokopieën van de identiteitsbewijzen van alle artiesten c.q. bandleden mee te sturen. Of, als dit van toepassing is, een kopie van de VAR-verklaring of de Inhoudingsplichtigenverklaring. Dan is al het papierwerk in één keer geregeld.

De administratie Artiest en/of Muzikant zijn vergt enige administratie. Als je gaat optreden moet je persoonlijk en/of van alle leden van het gezelschap de volgende gegevens kunnen overleggen: Naam / Adres / Woonplaats / Geboortedatum / BSN-nummer / Bankrekeningnummer / Kopie paspoort / Eventueel: kopie VAR-verklaring. En zodra er inkomsten zijn moet er een boekhouding zijn. Deze moet een inzichtelijk en betrouwbaar overzicht geven van alle inkomsten en uitgaven. In de praktijk komt het erop neer dat je opschrijft wat er is gebeurd en alle bonnen geordend bewaart. Dat doe je voor je eigen praktijk als muzikant én voor de groep(en) waarin je speelt.

De boekhouding Bij het opzetten van een boekhouding is het handig voor de band een aparte bank- of girorekening te hebben. Als het samenwerkingsverband is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) open je een rekening op naam van de rechtsvorm, onder vermelding van het inschrijvingsnummer bij de KvK. Is de artiest of groep niet ingeschreven dan moet één van de leden op eigen naam een aparte rekening openen. Ook voor je eigen administratie is het handig om alle inkomsten en uitgaven uit de muziek op een aparte bankrekening onder te brengen.

Het boeken van uitgaven en inkomsten Als je altijd alle inkomsten en uitgaven op deze bankrekeningen boekt, hoef je alleen nog maar te noteren met welke bewijsstukken de verschillende posten corresponderen. Dat doe je door de post en het bijbehorende bewijsstuk een nummer te geven. Alle bonnen en facturen van kosten bewaar je op nummer in een ordnermap uitgaven. Voor alle inkomsten – cash of via de bank – maak je zelf een factuur met een datum en een doorlopend nummer (b.v. 2011-01), je adres, gironummer en je K.v.K.- en BTW-nummer. Je stuurt de klant het origineel en bewaart zelf een kopie in de map inkomsten, samen met de andere bewijsstukken zoals contracten en kopieën van gage-verklaringen. Als je altijd alle inkomsten en uitgaven bijhoudt, kan een boekhouder er aan het eind van het jaar gemakkelijk een boekhouding van maken. Dat doet hij in vier stappen:Het kas- en bankboek / De afschrijvingen / De resultatenrekening / De balans. Kenmerkend voor boekhouden is het principe van de gelijke totalen. Bij het kasboek, de resultatenrekening en de balans moeten de totalen van inkomsten en uitgaven gelijk zijn. Het bedrag dat je in één van de kolommen moet toevoegen geeft de informatie waar dat overzicht voor is bedoeld: in het kasboek het kassaldo, in de resultatenrekening het bedrag aan winst of verlies en op de balans het eigen vermogen. Deze gegevens zijn – zowel van de band als van jou privé – nodig voor jouw belastingaangifte.

Artiestenregeling Optredende artiesten werken telkens heel kort, voor de duur van het optreden, voor steeds weer een andere werkgever. Om hen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de werknemers-verzekeringen (WW, WIA) heeft de Belastingdienst voor deze beroepsgroep de Artiestenregeling in het leven geroepen. Deze houdt in dat de organisator over de gage loonbelasting en premies afdraagt.

Gageverklaring Een deel van de gage die een artiest of band ontvangt, is voor het dekken van de onkosten. Het zou onzinnig zijn om de organisator daarover ook loonbelasting en premies te laten betalen. Daarom heeft de Belastingdienst de gage-verklaring ontwikkeld. Hiermee laat de artiest weten welk deel van de gage moet worden gezien als loon en welk deel als vergoeding voor de kosten. Ook geeft de verklaring aan hoe dat loon over de verschillende leden van het gezelschap wordt verdeeld, zodat per persoon een juist bedrag aan loonbelasting en premies wordt afgedragen.

Kleinevergoedingsregeling De kleinevergoedingsregeling biedt muzikanten die in loondienst spelen de mogelijkheid 163 euro per persoon per dag als onkosten op te voeren, zonder dat die verder moeten worden gespecificeerd. Als de gage per persoon lager is dan dat bedrag, hoeven er geen loonbelasting of premies te worden afgedragen, wat de organisator geld en administratie bespaart. Overigens is de kleinevergoedingsregeling géén vrijstelling van de inkomstenbelasting. Bij het doen van de aangifte zet je de inkomsten, inclusief alle onkostenvergoedingen, af tegen de werkelijke kosten die je met bonnetjes en facturen kunt bewijzen. Als je meer onkostenvergoedingen hebt ontvangen dan je kosten hebt gemaakt, moet je daarover zelf dus inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betalen. Wil je meer kosten opgeven dan die 163 euro dan moet je daarvoor een kostenvergoedingsbeschikking aanvragen bij De Belastingdienst (www.belastingdienst.nl)(2011)

Zakelijk – Verlonen of zelfstandig ondernemen De Artiestenregeling brengt voor de organisator behoorlijk wat administratie en kosten met zich mee. Vandaar dat professionele muzikanten en impresario’s er doorgaans voor kiezen te werken met een uitkoopsom, een totaalbedrag waarin alles is inbegrepen. Ze sturen een factuur met één totaalbedrag waarin de lonen, de onkosten, de loonbelasting en de premies voor de werknemersverzekeringen zijn inbegrepen. Deze praktijk dwingt muzikanten tot een ingrijpende keuze: word ik zelfstandig ondernemer of laat ik mijn inkomsten verlonen. Voordelen van het ondernemerschap zijn een aantal fiscale voordelen (zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek, startersaftrek) en ruime mogelijkheden hebt om onkosten af te trekken van je winst. Daartegenover staan onzekerheid over je inkomsten en de noodzaak jezelf te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Kies je ervoor je inkomsten te laten verlonen dan heb je die belastingvoordelen niet en ben je iets beperkter in de mogelijkheden voor kostenaftrek, maar kom je bij werkloosheid wel in aanmerking voor WW en bij arbeidsongeschiktheid voor de WIA.

Zelfstandig Om te kunnen werken als zelfstandig ondernemer moet je een Verklaring Arbeids Relatie (VAR) voor winst uit onderneming (WUO) hebben. Deze geeft aan dat de Belastingdienst jou erkent als zelfstandig ondernemer, dat jijzelf mag factureren en dat opdrachtgevers voor jou geen loonbelasting en werknemerspremies hoeven af te dragen. Een VAR WUO wordt afgegeven voor een kalenderjaar en is alleen geldig voor het type werkzaamheden dat erin vermeld staat. Let op: er bestaan ook andere typen VAR maar die vrijwaren de organisator niet van de verplichting loonbelasting en premies af te dragen.

Inhoudingsplichtig Bij het verlonen neemt een boeker, impresario of administratiekantoor de verplichte afdracht van de loonbelasting en de premies over. Om dit te mogen doen moeten zij een inhoudingsplichtigen-verklaring hebben. Deze vraag je aan bij de Belastingdienst. Bij een optreden vermeld je het nummer van de verklaring in het contract en de factuur. Ook stuur je een kopie mee van de verklaring. Bij de boeker of impresario zitten de kosten van deze administratieve werkzaamheden in het percentage dat zij aan de organisator in rekening brengen. Bij het administratiekantoor betaal je een bescheiden percentage van het te verlonen bedrag of een bedrag per handeling.

BTW Iedereen die handel drijft, dus ook optredens verzorgd, betaalt belasting over de door hem toegevoegde waarde. Deze wordt berekend over de omzet en daarom ook wel omzetbelasting genoemd. De verkoper stuurt de klant een factuur met het overeengekomen bedrag plus de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). De omzetbelasting die de verkoper zelf heeft betaald, mag daarmee worden verrekend. Per saldo draagt de verkoper dus af over de toegevoegde waarde; De omzetbelasting kent drie tarieven: BTW / Categorie / Daartoe behoren: Vrijgesteld Diensten door schrijvers, componisten en journalisten. Onderwijs in muziek. o.a. componeren, tekstdichten, lesgeven aan leerlingen jonger dan 21 jaar.

6% – Eerste levensbehoeften en Culturele activiteiten. Optredens, radio- en televisiesessies, studiosessies. en 19% – Alle overige handelsactiviteiten.o.a. lesgeven aan leerlingen ouder dan 21 jaar, verhuur geluidsinstallatie, vertaalwerk, commercials,.e.d.

Ondernemers zijn verplicht omzetbelasting in rekening te brengen, werknemers niet. Muzikanten met een VAR moeten BTW berekenen, muzikanten die spelen voor loon of een onkostenvergoeding hoeven dat niet te doen. Ben je van plan om binnenkort investeringen te gaan plegen, dan kan het gunstig zijn om juist wel omzetbelasting te rekenen. Heb je meer omzetbelasting betaald dan ontvangen, dan krijg je het verschil terug van de fiscus.

Val je onder de BTW-plicht of wil je op termijn teruggave over investeringen, dan vraag je een BTW-nummer aan. De Belastingdienst toetst dan of je ondernemer bent. Hierbij hanteert de Belasting-dienst andere regels dan voor de inkomstenbelasting, dus het kan zijn dat je voor de één wel en de ander geen ondernemer bent. Belangrijkste voorwaarde voor de omzetbelasting is dat je zelfstandig een beroep of nevenberoep uitoefent en dat voor langere tijd doet. Bedenk wel dat het hebben van een BTW-nummer een administratieve verplichting met zich meebrengt. De aangifte en eventuele betalingen moeten stipt ieder kwartaal worden gedaan. Eén dag te laat betekent al een boete.

Bedraagt het in een jaar te betalen bedrag aan BTW niet méér dan 1883 euro, dan val je in de kleineondernemersregeling. Je betaalt dan minder omzetbelasting. Bij een verschuldigd bedrag lager dan 1345 euro hoef je zelfs niets te betalen. De kleineondernemersregeling geldt echter alleen voor natuurlijke personen, dus niet voor stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen. Als deze regeling van toepassing is, kun je de Belastingdienst ook vragen jou te ontheffen van de verplichting ieder kwartaal aangifte te doen. http://www.belastingdienst.nl – NB: In de loop van 2011 zal het BTW-tarief voor culturele activiteiten worden verhoogd van 6% naar 19%.

Handige tips en uitleg omtrent platen- / artiestencontracten.

Een nieuwe koers voor Platenmaatschappij Unicorn-Media is het 360-graden-contract met de artiest / groep of model;. Bijv.De platenboer verliest enorme inkomsten door de dalende CD-opbrengsten. Een platenmaatschappij deed niet anders dan veel geld in artiesten investeren met de hoop dit met winst terug te zien. Om de investeringen beter te dekken (dus niet alleen afhankelijk te zijn van CD-verkoop) zegt ik nu: we gooien alle inkomsten die binnenkomen voor jou als artiest op één hoop en we verdelen die inkomsten vervolgens samen, conform de afgesproken deal-memo met definities in de algemene bepalingen. Bijvoorbeeld op basis van 50/50, 75/25 afhankelijk van de eigen financiele inbreng van de artiest of groep.

Enkele punten ter bespreking; Een contract openbreking wanneer een album break-even heeft bereikt (of Goud of Platina, wat jij wil), voeg een release overeenkomst toe en laat wat marketing de revue passeren.Ook het Territorium, Wereldwijd? Overtredingen: Wanneer een artiest groffe overtreding maakt (hij brengt bij concurrent een plaatje uit bijvoorbeeld) dan kunnen daar hoge boetes voor staan van wel bijvoorbeeld: 5.000 euro per dag.

Daarbij hanteren Unicorn-Media liever niet het begrip‘ in gebreke stelling. In de wet staat dat bij een groffe overtreding de persoon een aanmaning moet ontvangen en binnen een deugdelijke termijn zijn fout goed mag maken. Merkrecht: Als het om je artiestennaam of URL gaat, van wie zijn de rechten hieromtrent?.

Definities: De definities van een contract zijn ongelofelijk belangrijk. Definities herken je doordat ze met een Hoofdletter worden geschreven. “De Artiest heeft recht op een nader overeen te komen exemplaren van zijn of haar “Werk” om maar iets te verzinnen. Alles wat gedefineerd wordt moet zo objectief en meetbaar mogelijk zijn. Enkele vage definities kunnen zijn: ‘alle mogelijke manieren’, ‘redelijk’, ‘muziekbranche gebruikelijke’, ‘nog niet bekende technieken’. Videomontage, Re-editing, Audio-Remix, re-edit, reproductie. Die mogen alleen worden gemaakt met nadrukkelijke toestemming van de artiest. Ook were afhankelijk welke inbreng hij of zij heeft te bieden.

Termijn verplichtingen: Bij het aflopen van een bepaalde verbintenis is een maatschappij verplicht een seintje te geven, zodat je kan bepalen of je wel of niet doorgaat met de overeenkomst.

Statements verplichting: Een van de weinige verplichtingen van een maatschappij is inzicht geven in de inkomsten door middel van een statement. Dit moet de maatschappij een x aantal keer per jaar doen (ook weer afhankelijk van de opbrengsten).

preproductie en albumplanning: Dan beginnen we bij het begin. De mindset. Wat wil men? En zijn de Artiesten bewust van wat hun plannen gaan betekenen? Een essentieel vraagstuk om te bespreken, wanneer je zoveel tijd en geld gaat investeren in een product. Verkeerde verwachtingen wil je op deze manier zoveel mogelijk uitbannen.

Onderzoek Wat wil de Artiest/De Band gaan opnemen? Waar wil de Artiest/De Band dat gaan opnemen? Welke mensen zijn daarvoor nodig. De expertise is volop in huis bij Unicorn-Media. En hoeveel dagen gaan we hiervoor begroten? Hoe is de financiële situatie en bereidheid tot investeren?De eerste stap is het bewust zijn van de goede studio e.d. waar alles kan worden opgenomen. Zo ook voor het produceren, het mixen en het masteren van de audio hetgeen grotendeels geschied in de homestudio van Unicorn-Media alles op basis van 59 euro per gedeelte of heel uur. Dit zal op basis van voor- en nacalculatie geschieden. Zo ook de gage van de geplande musici om de orkestbanden in te spelen. Als arrangeur, coach, regisseur en producer voor de algehele productie wordt Cees Vermeulen Windsant de man met ervaring en hits op zijn 45-jarig account. Met alle offertes van eventueel andere studio’s en musici op een rij moet er een definitieve begroting worden gemaakt voor de albumproductie. Voor elke artiest of band houdt dit in dat er minimaal een dikke € 7.500,- zal moeten worden geïnvesteerd. Daar zit dan nog niet de reproductiekosten bij inbegrepen en eventuele kosten voor het design van het cd-eetje.

Albumplanning: Door de tijd heen is er veel ervaring met opnemen. De inschatting van hoe lang iets duurt om op te nemen is daardoor zeer reëel in te schatten. De planning is opgedeeld in een a) preproductie fase, een b) instrument-fase, c) een vocale-fase en de d) afmix-master-fase. Wat in zo’n planning makkelijk vergeten wordt is de logistiek en de faciliteiten. Welke spullen heb je wanneer nodig en hoe komen ze in de studio of lokatie? Soms nog een hele opgave. En onder faciliteiten versta ik ook: eten en verblijf. Jezelf tijdens zulke hectische tijden een beetje verzorgen met voldoende drinken, eten en vitamines is geen overbodige luxe.

Preproductie, instrument- en vocale-fase en de afmix-master-fase. Hier breek je of maak je mijn inziens het album. Het kritisch beluisteren en bespelen van de songs is waanzinnig belangrijk. Samen met Cees zijn bridges gesneuveld, coupletten veranderd en refreinen versterkt. Plan voor het pre-produceren zoveel mogelijk tijd in waarmee je de nummers vastlegt voor hoe je het gaat spelen in de studio. Daarna volgt het plat spelen/zingen van die nummers. Wat is de feel, de trend, style? Waar zitten belangrijke accenten? Als je de songs iedere dag repeteert, zitten ze op den duur zo in je hoofd dat het opnemen van de songs sneller en beter gaat.

Logopedie, Bewegings/Dans- en Zanglessen zijn geen overbodige luxe.

Zoals gezegd zullen de aankomende weken alleen maar in teken staan van de songs en hoe deze berengoed op te nemen. Worden spannende dagen voor de Artiest en of Band.

Boekingsovereenomst exclusief voor Unicorn-Media:

Behalve als het gaat om een 360°-contract, worden er bijna nooit contracten afgesloten tussen artiesten en groepen en een boekingskantoor. Deze samenwerking verloopt meestal op vertrouwensbasis. Om discussies en vervelende situaties te vermijden, is het ook hier toch belangrijk om goede afspraken te maken. Mondelinge afspraken hebben dezelfde juridische waarde als schriftelijke afspraken. Het enige probleem is dat ze om voor de hand liggende redenen moeilijk te bewijzen zijn. Als je op vertrouwensbasis (zonder contract dus) met een boekingsagent in zee gaat, is het misschien geen slecht idee om de mondelinge afspraken op mail te zetten en die door te sturen naar de boeker. Als die bevestigend antwoordt, heb je tenminste iets ‘op papier’. Check ook onze Wie doet wat?-sectie en hoor een boeker aan het woord. Als je, al dan niet contractuele, afspraken maakt met een boeker dan moet je op de volgende zaken letten: Exclusiviteit. De meeste boekingsagenten gaan ervan uit dat ze exclusief jouw boekingen mogen verzorgen. Maar wat als je bijvoorbeeld zelf een optreden hebt kunnen regelen? Moet je jouw boeker commissie betalen of laat je het zo omdat hij er ‘niets voor heeft gedaan’? Beide scenario’s zijn mogelijk, je maakt hier best goede afspraken over. Territorium. Vrijwel alle boekers zijn slechts op nationaal vlak actief. Het heeft dan ook geen zin om bijvoorbeeld afspraken te maken voor heel de Benelux als je weet dat je boeker enkel in Nederland of Vlaanderen actief is.Duur. Als het om een contract gaat, dan beperk je dat best in de tijd. Spreek af onder welke voorwaarden het contract ontbonden of verlengd kan worden. Commissie. Spreek af hoeveel het commissiepercentage voor de boeker bedraagt en hoe dat wordt berekend en uitbetaald. Factureert de boeker gage en commissie apart aan de organisator? Verwacht hij dat je hem voor het gage-aandeel een factuur stuurt? Enzovoort.

Publishing- of uitgavecontract, hierin zijn meestal de volgende zaken opgenomen. Algemeen: de identificatie van de contractuele partijen en de titels van de werken. Overdracht: een gedetailleerde beschrijving van welke rechten precies worden overgedragen (bijvoorbeeld bij eigen werken de mechanische reproductierechten, uitleenrecht, recht op openbaarmaking, etc.) en de reikwijdte van deze overdracht. De morele rechten van een auteur zijn niet overdraagbaar. Territorium: de overdracht van rechten kan gebeuren voor een welbepaald land, voor enkele landen of voor heel de wereld.Exploitatieduur: die kan variëren. Soms gebeurt de overdracht voor de hele beschermingsperiode van het auteursrecht en in andere gevallen is de overdracht van auteursrechten beperkt in de tijd. Verplichtingen van de auteur: de auteur is verplicht het werk aan te leveren. Hij vrijwaart de uitgever ook voor inbreuken op rechten van derden. Met andere woorden: als de auteur een werk onderbrengt waarvan de rechten al aan een andere publisher zijn afgestaan, dan wordt enkel hij aansprakelijk gesteld in geval van betwistingen. Verplichtingen van de uitgever: de uitgever moet zich engageren om het werk te exploiteren. Dit kan d.m.v. een ‘inspanningsverbintenis’ of een ‘resultaatsverbintenis’. Het grootste deel van de uitgavecontracten houdt het op een inspanningsverbintenis.

Administratie: de uitgever zal het aangiftedossier bij BUMA-STEMRA , GEMA of SABAM regelen en zal het dossier opvolgen in binnen- en buitenland. Hij moet op gezette tijden gedetailleerde afrekeningstaten opmaken en meedelen aan de auteur-componist. De uitgever zal ook overeenkomsten onderhandelen met het oog op de exploitatie van de werken door derden. Verdeling van de rechten: er moet gespecificeerd worden hoe de rechten worden verdeeld. Vaak zullen de verdeelsleutels van betreffende rechtenorganisaties gehanteerd worden. Er zijn echter ook andere manieren van verdeling mogelijk. Voorschot: Niet vaak wordt er nog een voorschot gegeven op de te ontvangen inkomsten. Dit bedrag kan dan gerecupereerd worden op de toekomstige inkomsten van de auteur-componist. Als er niet genoeg inkomsten zijn om dit bedrag te recupereren, mag de uitgever het niet terugvorderen, mede daarom zal voor het vragen voorschot nauwelijks nog worden ingegaan. Afrekeningen: de auteur ontvangt van de rechtenorganisatie rechtstreekse afrekenstaten van de inkomsten uit mechanische reproductierechten en uitvoeringsrechten. De uitgever is daarnaast verplicht op minstens eenmaal per jaar een overzicht te bezorgen van inkomsten die hij heeft ontvangen uit exploitatiewijzen die niet via de rechtenorganisatie geïnd worden. Opties: soms voorziet het contract een optie op één of meerdere toekomstige werken van de auteur. Het is belangrijk de reikwijdte van deze optie te onderzoeken. Heeft die betrekking op alle werken van de auteur of alleen als die uitgevoerd worden door een bepaalde artiest? Is het optierecht beperkt in tijd? Zijn automatisch dezelfde voorwaarden van toepassing als de optie wordt gelicht? Verbreking: het contract kan worden verbroken indien één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt. Dit kan slechts gebeuren na een ingebrekestelling waarin de tegenpartij wordt aangemaand om zijn of haar fout(en) recht te zetten. Overdracht van het contract: de uitgever kan het contract niet zomaar aan iemand anders overdragen, tenzij hij ook zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt. Faillissement: de auteur/componist kan de overeenkomst onmiddellijk opzeggen per aangetekende brief als de muziekuitgever over de kop gaat.Toekomstige geschillen: het contract bepaalt welk recht toepasselijk is en door welke rechtbank eventuele geschillen behandeld worden.

Sena (organisatie voor uitvoerende artiesten en musici)

SENA

Lid worden van THE VOICE:

Sena – verwante organisaties:

Stichting NORMA:

Meer Bron-Informatie op internet:

http://eerstehulpbijplaatopnamen.blogspot.com/2008/09/artiesten-distributie-of.html

http://www.boek9.nl/www.delex-backoffice.nl/uploads/file/Boek9%20/Artikelen/360-graden%20model.pdf

http://www.muziekcentrumnederland.nl/advieseninformatie/muzikanteninformatie/zakelijk/360-graden-deals

http://www.poppunt.be/popinfo/popadvice/category.jsp?id=112

http://www.poppunt.be/popinfo/popadvice/article.jsp?id=224

http://www.bousie.nl/columns/de_persoonlijke_kant_van_het_360-graden_model___muziekwereld

http://www.musicunited.nl/blog/2009/04/21/handige-tips-artiestencontracten

http://www.beroepkunstenaar.nl/fileadmin/download/beroepkunstenaar/platenmaatschappij.pdf

Advertenties
Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: